ระบบดักจับฝุ่นเพื่ออากาศสะอาด (WESP)

คุณภาพของอากาศมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตของมนุษย์ คุณภาพอากาศที่เต็มไปด้วยมลพิษส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาว เช่น ระบบทางเดินหายใจ ปอด หัวใจ และผิวหนัง ในขณะที่คุณภาพอากาศที่ดีช่วยรักษาสภาพแวดล้อมให้สมดุลเอื้อต่อการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ

พาเนล พลัส จึงตระหนักถึงการบริหารจัดการคุณภาพอากาศ จากกระบวนการผลิตที่อาจก่อให้เกิดมลสารทางอากาศซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพนักงานและชุมชนโดยรอบ และได้จัดทำกลยุทธ์ควบคุมคุณภาพอากาศในทุกกระบวนการดำเนินงานให้ได้มาตรฐานและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ธุรกิจเติบโตไปพร้อมกับคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนและสังคม

  • ลงทุนระบบบำบัดอากาศแบบ Wet Electrostatic Precipitator (WESP) ที่บริษัท พาเนล พลัส จำกัด จ.สงขลา สามารถดึงฝุ่นกลับเข้าสู่ระบบ ลดผลกระทบทางตรงได้ และยังส่งผลทางอ้อมโดยการได้วัตถุดิบกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตอีกทางหนึ่ง
  • ทำการตรวจวัดคุณภาพในบรรยากาศรอบโรงงาน ตามมาตรการ EIA เช่น ฝุ่นละออง ขนาดเล็กที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ฝุ่นขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 100 ไมครอนลงมา (TSP)
  • สำรวจผลกระทบฝุ่นละอองในชุมชน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และดำเนินการการแก้ไขป้องกัน
  • ติดตั้งชุดอุปกรณ์ตรวจสอบ monitor คือชุดผ้าขาว ผ้าดำ ในโรงงานและชุมชน เพื่อประเมินปริมาณฝุ่นนำมาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล

พาเนล พลัส ยึดมั่นวิธีการการบริหารจัดการคุณภาพอากาศเพื่อรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม