การพัฒนาที่ยั่งยืน

พาเนล พลัส & การบริหารธุรกิจ
ที่ยั่งยืน

จุดเริ่มต้นของ พาเนล พลัส เกิดขึ้นจากความตั้งใจในการสร้างสรรค์คุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ต่อมาได้พัฒนาเป็นหลักการที่องค์กรยึดมั่นและขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์กรมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ที่ดีที่สุดให้แก่สังคม