Environmental Product

Environmental Product by Panel Plus

ผลิตภัณฑ์พาเนล พลัส ผ่านตามข้อกำหนดของการปล่อยสารระเหยฟอร์มัสดีไฮด์ที่ผ่านมาตรฐานการการทดสอบของมาตรฐานยุโรป (EN Standard), มาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (JIS Standard) และมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา (CARB Standard)

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • ลดอาการระคายเคือง สาเหตุการเกิดโรคภูมีแพ้
  • ส่งผลดีต่อสุขภาพองผู้บริโภคและผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์
  • ทำให้ระบบคุณภาพอากาศภายในอาคารดีขึ้น
  • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่ก่อมลพิษต่อชุมชน

E1

ปริมาณการปล่อยสารระเหยฟอร์มัลดีไฮด์
ไม่เกิน < 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร

E0

ปริมาณการปล่อยสารระเหยฟอร์มัลดีไฮด์
ไม่เกิน < 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร

SE0

ปริมาณการปล่อยสารระเหยฟอร์มัลดีไฮด์
ไม่เกิน < 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร

CARB P2

ปริมาณการปล่อยสารระเหยฟอร์มัลดีไฮด์
ไม่เกิน < 0.11 ส่วนต่อล้านส่วน