คุณค่าแห่งความยั่งยืน

พาเนล พลัส & คุณค่าแห่ง
ความยั่งยืน

ด้วยจุดเริ่มต้นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ จากความใส่ใจในการใช้ธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า สู่ที่มาของการดำเนินธุรกิจ พร้อมไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล อันเป็นหัวใจหลักสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงของ บริษัท พาเนล พลัส จำกัด ซึ่งเน้นกระบวนการดำเนินธุรกิจภายใต้การดูแลควบคุมสิ่งแวดล้อม เพื่อปกป้องความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและฟื้นฟูความ หลากหลายทางชีวภาพ ตามหลักการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนของมาตรฐาน Forest Stewardship Council ซึ่งเป็นองค์กรระหว่าง ประเทศที่สนับสนุนการจัดการป่าไม้อย่างถูกต้องตามหลักการที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลอีกด้วย

บริษัท พาเนล พลัส จำกัด ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจ วัสดุทดแทนไม้

ที่ได้รับการรับรองทั้งประเภn Forest Management Certification (FSCTM-FM) แล: Chain of Custody Certification (FSCTM-COC) โดยได้รับความสนับสนุนจากชุมชนรอบๆ โรงงานใน การปลูกสวนป่าอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ลูกค้า และคู่ค้าเของพาเนล พลัส จึงมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์พาเนล พลัส เป็นคำตอบของคุณภาพ ตาม มาตรฐานสากลระดับนานาชาติ และที่สำคัญ เป็นส่วนหนึ่งของผู้ใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างรู้คุณค่า มีความรับผิดชอบ และมุ่งมั่นตั้งใจที่ จะรักษาสมดุลรรรมชาติให้ยั่งยืน ยาวนาน เป็นเป้าหมายสูงสุด

ผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ
จาก FSCTM CERTIFICATE?

  • สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์
  • สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้ว่า ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย ถูกต้องตามกระบวนการทางกฎหมายและมีคุณภาพผ่าน การรับรองมาตรฐานจากองค์กรระดับโลก
  • สร้างความเชื่อมั่นว่า บริษัทมีระบบการบริหารการจัดการที่ ดีอย่างเป็นระบบภายในองค์กร
  • เปิดโอกาสให้คุณเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ทรัพยากรป่าไม้ อย่างรับผิดชอบร่วมกันในสังคม