คุณค่าแห่งความยั่งยืน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนและรักษาระบบนิเวศน์ให้สมดุลไปกับผลิตภัณฑ์ พาเนล พลัส วัสดุทดแทนไม้ที่รักษ์โลกทุกกระบวนการ

ต้นยางพารากับการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์

ธรรมชาติของไม้ยางพารามีคุณสมบัติสามารถกักเก็บและดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 1.3 ตันต่อไร่ต่อปี ซึ่งคุณประโยชน์ของคาร์บอนไดออกไซด์มีทั้งประโยชน์ในเชิงสิ่งแวดล้อมและเชิงพาณิชย์ การกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ชาวสวนยาง ผ่านการซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) ระหว่างอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรมที่สามารถกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ต่ำที่สุดและผู้ที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุด อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการลดภาวะเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มคุณค่าไม่หยุดยั้ง

ทุกส่วนของต้นยางพารา ลำต้น กิ่งก้าน และรากไม้ สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์หรือเพิ่มคุณค่าได้ โดยลำต้นและกิ่งก้านนำมาผลิตเป็นวัสดุทดแทนไม้ ส่วนรากไม้ที่ไม่เป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรม สามารถนำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าหมุนเวียนใช้ในกระบวนการผลิตวัสดุทดแทนไม้ภายในโรงงานพาเนล พลัส หาดใหญ่ นอกจากนี้การนำทุกส่วนของวัตถุดิบมาใช้ประโยชน์มีส่วนช่วยในการลดการเกิดขยะซึ่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

ปลูกป่ายั่งยืนตามวิถีสากล

ต้นยางพาราของ พาเนล พลัส ได้รับการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนภายใต้มาตรฐานสากล Forest Stewardship Council (FSC) ที่ช่วยควบคุมทุกกระบวนการตั้งแต่การปลูกต้นยางพารา กระบวนการผลิต ตลอดจนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า โดยขั้นตอนการปลูกต้นยางพาราจะปลูกในพื้นที่ป่าควบคุมสำหรับใช้เชิงพาณิชย์เท่านั้น และต้นยางจะถูกโค่นลงหลังจากไม่สามารถให้น้ำยางได้อีกแล้ว ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ พาเนล พลัส ไม่เป็นการตัดไม้ทำลายป่าตามธรรมชาติหรือทำลายระบบนิเวศน์